Søborg Torv

Forskønnelse ombygning/renovering.

Adresse: Gladsaxe
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Landskabsarkitekt og rådgiver: Gladsaxe kommune.
Årstal: 2019
Entreprisesum: 3,5 mio.

Projektbeskrivelse

Byggeplads:
• Færdselsregulerende foranstaltninger
• Afspærring af arbejdsområde

Rydning- og jordarbejder:
• Tavler inkl. stander, bænke og papirkurve er optaget og lagt i depot.
• Nedtaget og bortskaffet pergola, eksisterende træer beskyttet, fældet og bortkørt af træerne samt ryddet øvrigt inventar.
• Fjerne og bortskaffelse 48 ton asfalt.
• Opbrydning og bortskaffelse af betonkantsten, 180 meter.
• Belægninger så som fliser (300 m2), bordursten fjernes og lægge i depot.
• Chaussésten 500 m2, trappeanlæg 132 m. og granitkantsten 90 m. Optaget og bortkørt til depot.
• Bortskaffede 700 m2. Granitskærver inkl. Fiberdug.
• Afgravet af 200 ton muldjord som er indbygget i eksisterende bakke ved ny legeplads, 500 ton jord er bortkørt.
• Jord forbedring med 120 tons muld under træer, inde såning af staudefrøblanding 120 ton. øvrige plante områder er der blevet indbyggede 550 tons supermuld.

Afvanding og kloak:
• Nye nedløbsbrønde inkl. karm og rist, 4 stk. snydebrønde inkl. karm og rist, 2 stk.
• Kabelbrønde til linjebelysning etablerede, inkl. karm og dæksel, 2 stk.
• Etablerede ny stikledning Ø 160mm, 30 m. Og tørledning ø110mm, 30 m.

Bundopbygning:
• Udført bundsikringslag og nyt bærelag til parkeringsplads i alt 450m2 .
• Afrettede eksisterende bærelag på torveplads, 1200m2.

Belægninger/Støttemur:
• Nye bordurstensplantebede og trappeelementer sat i beton, 40 m.
• Chausséstensbelægning lagt på torveplads med Lithomex fuge, 550 m2.
• Chaussésten lagt som græsarmering, 50 m2.
• 1 skifte samt 2 rækker chaussésten sat som kant i grus, henholdsvis 100 m. og 150 m.
• Jernkanter 100/600 mm sat som bed kant i alt 220 m.
• 450 m. klostersten lagt i sildebensmønster og halvforbandt.
• Genlagt SF symfoni belægning på 200 m2.
• 90 m. betonplinte sat i beton.

Beplantning:
• Plantede 47 stk. Større træer.
• Plantede stauder på 205 m2.
• Plantede 20 m. lærk som hæk og 180 m. bøg som hæk.

Etablering af græs:
• Såning af græs 1000 m2
• Såning af stauder engblanding 1000 m2.
• Udlægning af rullegræs 230 m2

Afmærkning / Inventar:
• Opsat div.. byrumsinventar herunder standere, bænke, affaldsspande.
• Monterede af linjelys, inkl. installationsskab og 52m tilslutning.
• Elkabler trukket og monterede pullerter.