A/B Drogden, etablering af omfangsdræn

Adresse: Drogdensgade 13-15, 2300 Kbh. S.

Bygherre: Andelsboligforeningen A/B Drogden

Landskabsarkitekt: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2019

Entreprisesum: 1.2 mio.

Projektbeskrivelse:
Renovering af kloak, Etablering af 150 m. omfangsdræn, 255m2 grundmursisolering samt udskiftning af vejbrønde.

Arbejdsplads:
• Etablering og drift af byggeplads iht. “Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdets miljø”.

Geotekniske undersøgelser:
• Udgravning af prøvehuller for undersøgelse af fundamentets beskaffenhed, kote på underkant af fundament og jordtype udføres for, at bygningen ikke lider skade under arbejdets udførsel.
• I forbindelse med undersøgelserne viste det sig nødvendigt at undergrave og understøbe fundamentet flere steder.

Udskiftning af brønde i forbindelse med udgravning:
• 12 stk. beton sandfangs-/fedtbrønde, som står i udgravningsarealet er udskiftet til nye PP brønde. Fedtbrønde er ændret til almindelige rensebrønde.
Udskiftning af blød bund

Kloak Renovering:
• 5 stk. nedgangsbrønde er renoveret. Brøndbunde og bundløb er banket op og der er gravet ud til 10 cm. beton under fremtidige bundløb.
• Partlining af rørstræk. Rørstræk er fræset for aflejringer og spulet rene, rørene er partlinet med mindre stykker strømper til punktrenovering og efterfølgende renskåret så stikledningerne igen har frit afløb.
• Udskiftning af vejbrønde i gårdrum udskiftes til nye Ø315/110/35l. PP sandfangsbrønde med
støbejernsrist. Koblingsledning fra brønde til samleledninger er udskiftet til nye Ø110 PP ledninger. 5 stk. rørgennemføringer til faldstammer er udskiftet til nye plastledninger.

Omfangsdræn:
• 150m. omfangsdræn
• Eksisterende belægning er optaget i 60-70 cm. bredde fra bygningens facade.
• Der er opgravet for etablering af dræn og grundmursisolering.
• Drænet er lagt på udgravet råjordsplanum med fald. Dræn er pakket i vaskede ærtesten, min. 10cm. på sider og top, som pakkes ind i geotekstil, for beskyttelse mod jord.
• Der er monteret 200 mm. Pördrain grundmurs isolering på fundamentet, fra 10 cm. under terræn til og med bunden af kældergulvet. Ydersiden af Pördrain er beskyttet med geotekstil mod indtrængende jord, og der er afsluttet med en aluminiumsprofil under terræn, som er tætnet mod bygningens sokkel.
• Opgravet jord er genindbygget oven på drænet og op ad grundmursisoleringen.
• Pördrain er diffusions åben og har høj permeabilitet og fungerer derfor som det i DS436 beskrevet 200 mm. drænlag. Denne løsning har været benyttet i mere end 50 år i Norden, og er stor vækst i Danmark. Løsningen er anerkendt og testet af Teknologisk Institut.
• Belægninger retableres med genindbygning af eksisterende befæstelse. Asfalt på yderside af ejendommen etableres på ny.

Yderligere
• Der er etableret rottespærre på hovedledning til ejendommen.
• Hele kloaksystemet er TV-inspiceret afslutningsvis som dokumentation.
• Aflukning og til muring af lyskasser og dør hul i kælder.
• Opmuring af 2 nye trapper.