Haveforeningen 4. juli 1917.

Etablering af nyt komplet spildevandssystem og drikkevandsledninger.

Etablering af komplet nyt spildevandssystem og drikkevandsledninger i Haveforeningens veje. Ny ø200 stikledning fra Novafos` hovedledning i Klausdalsbrovej, udført ved styret underboring. Etablering af kloak og vand fra skelbrønde til beboernes kolonihaver i ca. halvdelen af foreningens haver. Udskiftning af 800 m2 asfaltvej inkl. vejkasse ifm. Gravning af ny stikledning til bagvedliggende kolonihave (HF. Mirabelle). Etablering af nyt grusbærelag på foreningens ca. 1900 m. interne veje. Undervejs forestod Anlægsgartner Gottlieb A/S udarbejdelse af graveplaner, tidsplaner, koordinerende arbejde med rådgiver, bygherre og Novafos, samt ansøgninger om rådighedstilladelser og udførsel af afspærringsarbejder i egenproduktion.

Adresse: Klausdalsbrovej 239, 2880 Bagsværd.
Rådgiver: MOE A/S
Årstal: 2018/2019
Entreprisesum: 10.000.000 kr.

Projektbeskrivelse:

Byggeplads
• Indretning, drift, beskyttelse og nedtagning af byggeplads.

Rydningsarbejder og bortkørsel.
• Rydning og bortkørsel af asfalt 800 m2.
• Bortkørsel af overskudsjord fra kl. 0 til kl. 4 2.000 ton.

Kloakarbejde.
• Etablering af ca. 2.200 m. PP. spildevandsledninger i størrelsen Ø110-Ø160 mm. I dybder fra 1m. til 3m. dybde. Gravearbejde udført med gravekasser.
• Etablering af 270 m. PP. Ø200 spildevands stikledning for Novafos udført ved gravning. Dybde fra 2m. til 3,5 m.
• Etablering af 45 m. Ø200 PE spildevands stikledning for Novafos udført ved styret underboring, under Klausdalsbrovej.
• Etablering af 5 stk. Ø1250 BT nedgangsbrønd ifm. 315 m. stikledning.
• Etablering af ca. 200 stk. PP. rensebrønde i størrelsen Ø315 til Ø425.
• Etablering af 2 stk. Grundfos Ø1300 PE pumpebrønde 8l/s. i hhv. 3 og 4m. dybde. Installeret med SMS modul og 40 ton dæksler og 2 pumper i hver.
• Forestået de geotekniske og miljømæssige undersøgelser på ejendommen.
• TV-inspektion som KS – egenproduktion.
• As build tegning udført ud fra opmåling med totalstation – egenproduktion.

Bundsikring og bærelag
• Indbygning af 300 ton 0-80mm. bundsikringsgrus under ny asfaltvej.
• Indbygning af 800 ton 0-32mm. stabilgrus som bærelag under ny asfaltvej, og på grusveje.

Belægninger
• Ny 8 cm. GAB og 3 cm. AB på 800 m2 ny vej.

El-arbejder
• Installation af 2 stk. 10 l./s. spildevandspumpebrønde inkl. Montering af elskab og måler, samt koordinering med Radius.

VVS
• Installation af 160 stk. vandmålere i målerbrønde.
• Levering og montering af 160 stk. målerbrønde.
• Tilkobling på Novafos` Ø110 stikledning.
• Levering og montering af ca. 2.500 m. vandledninger i størrelsen Ø32-ø90 mm.