Musiconstien

Adresse: Roskilde
Byggeherren: Roskilde Kommune
Landskabsarkitekt: Schønherr A/S
Rådgiver: Schønherr A/S
Årstal: 2018
Entreprisesum: 4 mio.

Projektbeskrivelse:

Musiconstien med aktiviteter på parkarealer i forbindelse med et stiforløb ved Roskildes Rådhus. Stien forbedrer forbindelsen mellem stationen og den gamle by med Musicon-området, og styrker lokalt med aktiviteter ved boliger og klubber, ophold, passage og forskønnelse af området.
Entreprisen starter i krydset ved Gormsvej og Thyrasvej nær Roskilde Station. Og slutter ved krydset til Søndre Ringvej og Rabalderstræde, adgangsvejen til Musiconområdet. Stien er med integrerende nye terrænarbejder til bl.a. cykelbaner og multibaner med nye belægninger. Der er lavet 2 regnvandsbede af filtermuld på hhv. 22 og ca. 25m2, og der er efterfølgende etableret stauderabatter.
Derudover er der ny belysning (et lysprojekt under Lighting Metropolis), ny beplantning, nyt inventar, ny renovation og nye aktiviteter.

Rydning
• Opgravning og bortskaffelse af eksisterende stibelægning, inkl. bundopbygning 450 m2.
• Rydning, opgravning og bortskaffelse af øvrige eksisterende belægninger, som ikke bevares i det fremtidige anlæg, inkl. bundopbygning. 800 m2
• 9600 m2 græstæppe i 5 cm tykkelse at afrømme og bortkøre.

Jord og muldarbejder
• Afrømme af muld og henlægge i midlertidigt depot 2900 m3.
• Råjord at leveres og udlægges 465 m3.
• Udlægning og komprimering af grusbelægning 590 m2.

Afløb i jord
• Levering og nedlægning af 90 lbm. Ø110 mm drænledninger, inkl. drænkasse med filtermateriale, omgivet af geotekstil.
• Levering og nedlægning af 340 lbm. Ø160 mm PVC afløbsledninger for regnvand, inkl. Udgravning, tilfyldning og tilslutning til regnbed.
• Levering og sætning af 6 stk. Ø315 mm plastbrønde med sandfang, montering af Ø300 mm runde støbejernsdæksler.

El – forberedende arbejder
• Ø160 mm trækrør til stibelysning, effektbelysning m.m. 650 lbm.

Befæstelser og kantsikringer
• Asfaltbelægning af pulverasfalt 1750 m2.
• Udlægning af mørk og lys granitskærver 390 m2.
• Udførelse af rød termoplastafmærkning 60 lbm.
• Montering af stålkanter 100 lbm.

Belægninger
• Brostensbelægning 70 m2.
• Sætning af betonkantsten 1260 lbm..

Inventar
• Opsætning af betonplinte 7 stk.
• Levering og montering af færdselsskilte på mast og lav galge 11 stk.
• Montering af affaldskurve 4 stk.
• Opsætning af boldbur/boldbane 1 stk.
• Levering og montering af trådhegn 55 lbm.

Beplantning
• Råjordsløsning ved grubning 1390 m2.
• Kultivering, stensamling og finregulering af alle muldarealer 6950 m2.
• Såning af plænegræs 6900 m2.
• Plantning af stauderabat 680 m2.
• Plantning af hæk, bøg og liguster 70 m2.
• Plantning af buske 32 stk.
• Plantning af æbletræer 21 stk. og bøgetræer 7 stk.