Vejkryds Sdr. ringvej

Adresse: Roskilde
Byggeherren: Roskilde Kommune
Rådgiver: Via Trafik Rådgivning A/S
Årstal: 2018
Entreprisesum: 3 mio.

Projektbeskrivelse:

Etablering af nyt vejkryds med signaler og vejafmærkninger på Sdr. Ringvej ved Rabalderstræde og den kommende Musicon cykel-gangsti.
Det nye vejkryds skal garantere sikkerhed for den kommende øgede færdsel af fodgængere og cyklister på Musiconstien. Og øge sikkerhed generelt lokalt for beboere omkring, gennemkørende trafik og adgangsforholdene til daginstitutionen på Sdr. Ringvej 53 og kommunens beboerhus ved stiens udmunding i vejkrydset.

Rydning
• Skæring af asfalt og beton med diamantskive 350 lbm.
• Affræsning, asfalt 40 ton.
• Asfalt, opbryde og bortskaffe.
• Opbryde chaussésten 215 lbm.
• Opbrydning af betonbelægningssten og -fliser 520 m2.

Jord og muldarbejder
• Levering og indbygning af muldjord 390 m3.
• Levering og indbygning af allétræsmuld 550 m3.
• Afgravning og bortskaffelse af jord, Klasse 1, klasse 2, klasse 3 450 ton.
• Bundsikringslag af sand og grus 950 ton.

Afvanding
• Levering og sætning af nedløbsbrønde med riste. 6 stk.
• Levering og lægning af stikledning, Ø 160 mm PP-SN8 35 lbm.
• Tilslutning til eksisterende stikledning 4 stk.
• Faste brønddæksler, at højderegulere 9 stk.
• Nedløbsbrønde og stikledning, at opbryde og bortskaffe.
• Påboring på eksist. nedløbsbrønd 5 stk.

Asfalt
• Grusasfaltbeton indbygge i fortov/overkørsel- og kørebanearealer 1225 m2.
• Asalatbeton indbygge i cykelsti og kørebanen 1225 m2.
• Kantfyldning ved kantsten langs heller 90 lbm.
• Permanent asfaltrampe mellem fortov/cykelsti eller cykelsti/kørebane 55 lbm.

Belægninger
• Brosten 90 lbm.
• Chaussesten 40 m2. samt 45 lbm.
• Granitkantsten 395 lbm.
• Udstøbe drænbetonplade 150/200 mm i overkørsel 30 m2.
• Retningsflise 15 m2.
• Fliser 180 m2.
• Taktilfliser 15 m2.
• Betonbelægningssten 60 m2.

Kørebaneafmærkning
• Af fræsning af striber 150 m2
• 10 cm brede kørebanelinier 300 m.
• 30 cm brede kørebanelinier 165 m.
• 50 cm brede spærreflader og fodgængerfelter 90 m.
• Pile, bogstaver og øvrige symboler 25 stk.

Afmærkningsmateriel
• Tavler og standere, at tage fra depot og genopstille 11 stk.

Beplantning
• Levering og plantning af prunus avium, fuglekirsebær 3 stk.
• Levering og opbinding af vandingssække 9 stk.

Signalarbejder, belysning og trækrør
• Nedlægning af trækrør Ø110 mm PE og dækbånd, at levere og lægge 150 lbm.

Inventar
• Hegn, at levere og opstille 25 lbm.
• Ledelinje i stål, som Pictoform solo element med dorne, rustfast stål 36×290, at levere og sætte 60 stk.