Brønshøjvej karréen

Etablering af nyt gårdrum og kloaksystem.

Renoveringen af gården omfatter nedrivning af eksisterende. skure, halvtage og hævet terræn med støttemure, der ikke skal bevares/genbruges i det nye anlæg.
Desuden foretages rydning og deponering af eksisterende. belægninger, inventar mv. samt etablering
af nye belægninger, nye græs- og plantearealer, ny terrænformation, nye cykel- og affaldsskure,
opholdspladser og aktivitetsområder med nyt inventar som sandkasser og legehus.
Projektet indeholder lokal regnvandshåndtering i form af punktvis opsamling af regnvand fra tag
og belægningsflader til vandrender, permeable overflader som grus, græs, plantebede samt regnbede.

Foreningen og ejendomsselskabet fik begge projekteret og udført komplet nyt afløbsanlæg. Indeholdende omfangsdræn med fugtsikring og isolering, højvandssikring af kælderplan, rottesikring, udskiftning og renovering af brønde og rør i både gårdrum, på ydersiden af ejendommen og under ejendommens kældergulv.
Anlægsgartner Gottlieb A/S forestod alt arbejde med afspærring og omdirigering af trafikken, samt ansøgning om rådighedstilladelser mm. Ifm. Kloak- og drænarbejder på ejendommens yderside.

Adresse: Brønshøjvej karréen
Landskabsarkitekt: Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Rådgiver: Børling rådgivning og formidling ApS
Bygherrerådgiver på kloak: Dines Jørgensen og co.
Kloak projekteret af: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Årstal: 2017

Entreprisesum: 3,2 mio. På gårdområdet og 5,5 mio. På kloakområdet. i alt 8,7 mio

Projektbeskrivelse:

Byggeplads
• Indretning, drift, beskyttelse og nedtagning af byggeplads.

Rydningsarbejder, deponi og bortkørsel
• Rydning og bortkørsel af asfalt med beton underlag 913 m3.
• Rydning og bortkørsel af bærelag 913 m2.
• Rydning og bortkørsel af asfalt på hævet terræn 288 m2.
• Stribning og nedrivning af delvis murede bygninger.
• Nedrivning og bortkørsel af eksisterende træskure.

Bundsikring og bærelag samt råjord og muldarbejder
• Afgravning, deponi og evt. bortkørsel af muld- og råjord hævet terræn, 162 ton. kl. 1
• Afgravning, bortkørsel af muld- og råjord hævet terræn, 1100 ton kl. 2-3
• Rydning og bortkørsel af råjord, 250 ton kl. 2-3
• Grubning af regn bede, plantebede og græsarealer 670 m2.
• Levering og udlægning af signalnet 670 m2.
• Finregulering samt muldbearbejdning af alle muldarealer 530 m2.

Belægninger
• Kantsten Albertslund med og uden lysning 151 m2.
• Gangsti, flisebelægning samt rulleskifte 450 m2.
• Vandrender 119 meter.
• Kinnekullerender fra tagnedløb til vandrende og regn bede 71 meter.

Jernkanter
• Stålkant omkring legeplads m.m. 125 meter.

Malerarbejder
• Maling af nye skure og lejehus.

Tømmer
• Affaldsskuer.
• Vicevært- og storskraldsskur.
• Cykelskure dobbelt.
• Sandkasse og tørrestativer

Murer
• Rep. af mur langs facade efter fjernelse af belægning mv. 150 lbm.
• Etablering af ny trappenedgang til kælder.
• Nyt trappetrin levering, opbygning af trapper.
• Udskiftning af overkant på eksisterende. Trappenedgange.
• Rydning og til muring af 48 stk. gamle lyskasser.
• Nedrivning og opbygning af 4 stk. Kældertrapper.

El-arbejder
• Afmontering og bortkørsel af eksisterende. Installationer.
• Levering og opsætning af skot lamper samt sensorer.
• Kabler/kabelrør trukket til d.i.v. monteringsteder.

Terræninventar
• Cykelstativ til 5 og 3 cykler 17 stk.
• Cykelstativ 7 stk. 45 grader dobbeltsidet til 3-5 og 6 cykler.
• Gelænder på trappenedgange.
• Sandkasse med flis bund samt tørrestativ.
• Sideplinte Albertslundelement.
• Opsætning af store marksten.

Plantning
• Regnbed stauder, levering og plantning.
• Levering og plantning af buske og træer.
• Levering og såning af 380 m2 græsplæne.

VVS
• Opsætning af udendørs vandhane.

Kloakarbejde
• Afpropning af eksisterende ledninger.
• Højvandsikring af hele ejendommens kælderplan inkl. Toiletter og vaskerum. 26 stk. Kessel Drehfix HVL type 5 monteret som gulvafløb. 2 stk. ø600 2l/s spildevandspumpe til gråt spildevand. 1 stk. ø600 4l/s spildevandspumpe til sort spildevand. 3 stk. overløb fra regn bede ført til 2 stk. ACO Type 2 HVL til gråt spildevand, monteret i bundløb på ø1000 brønde.
• Rottesikring af ejendom. Levering og montering af 33 stk. rottestop (Gravide damer) på ejendommens faldstammer. Levering og montering af 3 stk. Rentokil elektriske rottefælder for 3 årigt rottebekæmpelsesprogram inkl. Serviceaftale.
• Strømpeforing og partlining af ca. 250 m. regn- og spildevandsledninger ø100-ø150 BT, stik- samle- og koblingsledninger, med efterfølgende stikåbninger. Udført i egenproduktion.
• Udskiftning og punktrenoveret hhv. 9 og 24 fodbøjninger på faldstammer.
• Gennemrenovering af 10 stk. ø1000 nedgangsbrønde jf. DS432.
• Udførsel af 150 m. ø110-ø160 pp-regnvandsledning ifm. Udskiftning eller nyetablering.
• Udskiftning af 11 stk. tagbrønde til nye ø315/110/35 l. pp-brønde.
• Udskiftning af alle ejendommens brønddæksler fra ø315 – ø600 til nye støbejernskarme- og dæksler.
• Udførsel af 150 m. omfangsdræn og fugtsikring i indvendig gård inkl. Anlægsudgravning og understøbning af fundament. Udførsel af 250 m. omfangsdræn og fugtsikring på udvendig side af ejendommen på Frederikssundvej, Brønshøjvej, Rytterskolehøj og Elmelundevej inkl. Anlægsudgravning og understøbning af fundament. Dræn er ledt igennem det påkrævede antal rensebrønde, 3 stk. sandfangs brønde og 3 stk. ø600 drænpumpebrønde.
• Forestået de geotekniske, miljømæssige og fugtmæssige undersøgelser på ejendommen.
• Projektering af det komplette afløbsanlæg med efterfølgende as build tegninger.
• Undersøgelse af gammel 33.000 liter olietank inkl. fjernelse og oprensning.
• Højderegulering af eksisterende brønde og dæksler.
• TV-inspektion – egenproduktion.