Busvendeplads, 2-1 vej og bump i Laanshøj

Adresse: Lejrvej 2, 3500 Værløse

Bygherre: Furesø Kommune

Rådgiver: Niras

Entrepriseform: Hovedentreprise

Årstal: November 2022 til marts 2023

Entreprisesum: DKK 4,5 mio

Sikkerhedsarbejde: AMK-B Lejrvej 2, 3500 Værløse

Resumé

 • Rydning af eksisterende Slotsgrusbelægning: Fjernelse af den eksisterende belægning.
 • Optagning af granitkansten: Fjernelse af granitkanterne.
 • Bortkørsel af jord (kl. 1-4): Fjernelse og bortskaffelse af jord i forskellige kvaliteter.
 • Levering og etablering af bundsikringsgrus: Placering af gruslag under belægningen for stabilitet og dræning.
 • Brosten: Stenblokke brugt til mønstre eller kantafgrænsninger.
 • Granitkantsten sat i beton: Kantsten, der definerer belægningens kant og er fastgjort i beton.
 • Vandrender: Kanaler eller afløb til at lede vand væk fra belægningen.
 • Levering og udlægning af slotsgrus: Placering af slotsgrus som hovedbelægning.
 • Levering og udlægning af GAB og OB: Levering og udlægning af forskellige typer gruslag.
 • Levering og udlægning af muld: Placering af jordbund til landskabsarbejde.
 • Levering og sætning af linjedræn: Installation af dræn for at lede vand væk.
 • Levering og etablering af sandfangsbrønde: Installation af brønde til opsamling af sand og affald.
 • Etablering af kloakrør Ø110 og drænrør Ø80: Installation af kloak- og drænrør med forskellige diametre.
 • Levering og opsætning af inventar: Installation af forskellige anlægselementer som bænke, lamper, skraldespande osv.

Projektbeskrivelse

For Furesø Kommune, med Niras som rådgiver, har Anlægsgartner Gottlieb A/S udført en større vejsanering på Lejrvej 2 i
Værløse. Ud over en stor busvendeplads, er der etableret en 2-1 vej, samt et vejbump. Projektet er udført som skybruds- og
LAR-projekt, da afvanding med traditionel kloakering ikke var muligt, blev der etableret et stort nedsivningsanlæg under
vejanlægget ved busvendepladsen.

Entreprisen har inkluderet rydning og opbrydning af eksisterende belægninger, herunder eksisterende vejkasse, fortovskasse
og cykelsti. Herudover er der etableret nye regnbede, inkl. levering af filterjord, udlagt geomembran og sløjfet eksisterende
nedløbsbrønde og eksisterende stikledninger ved opgavning.

Efterfølgende har Anlægsgartner Gottlieb stået for levering og etablering af nye nedløbsbrønde, drænledninger og
stikledninger, samt opbygning af det færdige vejanlæg, herunder levering og etablering af bundopbygning, inklusiv macadam
og skærver, samt levering og udlægning af varmblandet asfalt
Afslutningsvis er der etableret belægning med chaussesten, betonkantsten, fortovsfliser og taktilfliser, samt
kørebaneafmærkning

På sagen er der foretaget grundige indmålinger af færdigt anlæg. I området er der både meget beboertrafik, men også trafik i
forbindelse med offentlig transport, så derfor har der været et skærpet fokus på trafikafvikling, igennem hele projektet.
AMK-arbejdet på sagen inkluderer opdatering af PSS, byggepladsplan og risikovurdering.