GF Toftevang Vejlaug, Hofor

Adresse: Tofteagervej, 2700 Brønshøj

Bygherre: HOFOR

Landskabsarkitekt og rådgiver: HOFOR

Udførselsperiode: August 2021 – januar 2022

Entreprisesum: DKK 6,2mio.

 

Projektbeskrivelse:

Etablering af klimaløsning på privat fællesveje for grundejerforening. Anlægsgartner Gottlieb A/S har udført 20 regn-/vejbede for Hofor til nedsivning og forsinkelse af overfladevandet fra Grundejerforeningen Toftevang. Regnbedene og bassinerne er udført med en række kompliceret tekniske løsninger, som bl.a. gør det muligt at styre hvornår og hvor meget regnvand der ledes hhv. i bassinerne og i offentlig kloak.

Derudover er anlæggene udført, så bassinerne kan lukkes af ved saltning i vinterperioderne. På den måde forurenes grundvand og jord ikke af salt.

Bedene er udført med filtermuld og planter, som tåler både det våde miljø, men også salt om vinteren.

På opgaven er der arbejdet med Hofors eget system i form af tilkoblinger og udskiftninger.

Rydning- og jordarbejder:

 • Udgravning og bortkørsel af 3800 t. jord til deponi

Afvanding og kloak:

 • Etablering af 200 m3 forsinkelsesbassiner/faskiner til nedsivning.
 • Sætning af 50 m jernrende i regnbede
 • Etablering af 30 brønde i dimensionerne Ø315-Ø1000
 • Etablering af 330 m rør i dimensionerne Ø110-Ø500
 • Lukning af eksisterende nedløbsbrønd/vejbrønd

Bundopbygning:

 • Levering og udlægning af 16-32 mm drænstabil
 • Levering og udlægning af genbrugsballast
 • Levering og udlægning af filterjord i regnbede

Belægninger/Støttemur:

 • Omlægning af 200 m2 eksisterende fortovsbelægninger
 • Levering og etablering af 1200 m. kløvede granit kantsten med fas
 • Etablering af GAB som retablering ved udgravninger
 • Slidlag på ca. 1500 m2 veje
 • Vejmarkering, markeringsstriber, spærreflader hajtænder mv.

Beplantning

 • Sprøjtesåning af bassin efter færdig reetablering
 • Rydning af træer og buske inden arbejdets opstart

Afmærkning / Inventar:

 • Levering og opsætning af trafikskilte