Kristian II Villavej

Adresse: Cypres Allé og Guldregn Allé, 2770 Kastrup
Bygherre: Tårnby Forsyning Spildevand A/S
Rådgiver: Rambøll
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Maj 2022 til September 2022
Entreprisesum: DKK 4 mio
Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

  • Opgravning og bortkørsel af kl. 1-4 – 1654 ton
  • Rydning og bortkørsel af asfalt – 416 ton
  • Levering af sandfyld – 885 ton
  • Udskiftning af hovedledning Ø160-315 – 209 lbm.
  • Etablering af 15 nye sandfangsbrønde og kontraklapbrønde Ø1000
  • Etablering af 4 kassettebassiner i alt 207 m3
  • Reetablering af kørebane, inkl. bundsikring, stabilt grus, GAB og slidlag – 604 m2
  • Levering og sætning af kantsten – 244 lbm.

Beskrivelse

For Tårnby Forsyning Spildevand, har Anlægsgartner Gottlieb etableret nye regnvandskassetter på Cypres Allé og Guldregn Allé i Kastrup, for skybrudssikring af oplandet med forsinkelsesbassiner.

Regnvandskassetterne blev gravet ned under vejbanen og tilsluttes det eksisterende kloaksystem. Der er desuden etableret nye ledninger for tilslutninger af vejafvanding og disse er tilsluttet kassetterne. Til slut er vejene reetableret med bundopbygning, asfalt og kantsten.

Anlægsgartner Gottlieb A/S havde på AMK-B opgaven på sagen, og der var stort fokus på afspærring og skiltning.
Der blev afspærret med en kombination af toppe og lægter, samt spærrebomme.

En vigtig faktor på denne opgave var beboerkommunikation. Vi var nødsaget til at lukke for beboernes indkørsler i udførelsesperioden, ligesom lukket for indkørsler.