Mileparken

Adresse: Mileparken, Herlev
Bygherre: Herlev Kommune
Rådgiver: COWI A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Årstal: Oktober 2022 til April 2023
Entreprisesum: DKK 4 mio.
Sikkerhedsarbejde: AMK-B

Resumé

  • Opbrydning og bortkørsel af eksisterende asfalt og belægning – 600 m2
  • Jordhåndtering af kl. 0-4 jord, inkl. bortkørsel eller genindbygning – 514 ton
  • Etablering af nye brønde Ø315-Ø600 – 10 stk.
  • Etablering af nye kloakledninger Ø110 – Ø200 – 35 lbm.
  • Etablering af bundopbygning til vej, cykelsti og fortov – 725 m2
  • Etablering af kantsten/brosten – 540 lbm.
  • Etablering af asfaltbelægninger – 3000 m2 GAB og slidlag
  • Signalarbejder, etablering, tilkobling, flytning og lign.
  • Kørebaneafmærkning

Beskrivelse

For Herlev Kommune har Anlægsgartner Gottlieb A/S udført ombygningen og udvidelse af Mileparkens tilslutning til Ring 3, udvidelse/om-profilering af Mileparken med midterhelle, cykelstier og nye fortove samt etablering af en højresvingsbane imod Hørkær.
Dette inkluderer, etablering af bundopbygning og belægning.

Herudover etableret ny kloakering og vejafvanding. I processen har det været nødvendigt at verificere og omplacere kabler og ledninger i eksisterende fortov for at etablerer de nye forhold. Fritgravning af ledninger foregik delvist med mammutsuger/slamsuger, da ledningstracéerne var etableret meget tæt.

På Mileparken var den tætte og tunge trafik, fra blandt andet Letbanebyggeriet, der kørte tæt på vores arbejdsområde, et af de store fokuspunkter i projektet. Vi sikrede vores arbejdsområde med en god skilteplan og efterfølgende afspærring med betonværn og N42 mod kørebanen.