Trafiksanering, Kirkebjerg Parkvej

Adresse: Kirkebjerg Parkvej i Brøndby og Glostrup
Bygherre: Brøndby og Glostrup kommuner
Landskabsarkitekt og rådgiver: Niras.
Årstal: 2019-2021
Entreprisesum: 20 mio. DKK

Projektbeskrivelse:
Trafiksanering af Kirkebjerg Parkvej omfatter anlæg af nye fortove, cykelstier, skillerabat/P-spor, asfalt, etablering af nyt afvandingssystem. Anlægsgartner Gottlieb A/S varetog sikkerhedskoordinatorarbejdet på projektet. Ingen ulykker eller arbejdsskader.

Byggeplads:
• Færdselsregulerende foranstaltninger at etablere.
• Afspærring af arbejdsområde at udføre.
• Byggepladsskilte at levere og opsætte

Rydning og jordarbejder:
• Skæring af asfalt og beton samt af fræsning af asfalt.
• Betonbelægningssten, granitkantsten, chaussésten, brosten og betonkantsten at opbryde bortskaffe og lægges i depot.
• Indbygning af geonet

Råjord afgravning og leveret:
• BS leveret og udlagt 1600 m3.
• SG leveret og udlagt 6.280 m3.
• Udgravet 8300 ton jord, etablering af vejkasse og plantehuller.
• Bortskaffe 12.250 ton jord, klassificeret klasse 1 og 4 med høje koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler og vinylchlorid.
• Miljøvogn og adgangsforhold til og fra inkl. skiltning.
• Bortskaffe 200 ton jord med brokker.

Afvanding og kloak:
• Opgrave og bortskaffe eksisterende vejbrønde. 80 stk.
• Afproppet 30 stik i eksisterende Ø1000 mm brønd med efterfølgende TV-inspektioner.

Afvanding:
• Dræn Ø80 mm inkl. filterkasse 2410 lbm.
• Topslidset dræn Ø150 mm inkl. filterkasse 43 lbm.
• Afvandings ledninger Ø 200- 250 800 lbm.
• Stikledning til vejbrønde Ø160 lbm. brønde etableret.
• 4 betonbrønde Ø1250 nedgravet.
• 28 sandfangsbrønde etableret Ø425 – Ø600
• Tørbrønd 7 stk. og 144 stk. vejbrønde med sandfang etableret.

Karme og dæksler:
• Montere 29 flydende karme med støbejernsrist til vejbrønde.
• Levere og montere 7 sideindløbsrist for vejbrønd, 5 fastkarm med støbejernsdæksel samt 2 flydende karme med støbejernsdæksel.
• Højderegulere 25 eksisterende faste Ø600 støbejernskarme og -dæksler.

Regnvandskassetter:
• Nedgravning af 58 lbm. kassetter med omkringlægning af vandtæt medbrand og opdriftssikring.
• På boring og tilslutning af nye plastrør til eksisterende betonbrønd i alt 20 stk.

Dokumentation og kontrol:
• Indmåling af 188 brønde
• Indmåling af regnvandskassetter inkl. opdriftssikring og tæthedsprøvning.
• TV-inspektion hovedledninger og stikledninger til vejbrønde.

Fjernvarme:
• I forbindelse med trafiksaneringsprojektet, havde vi et velfungerende samarbejde med Brøndby fjernvarme. I og med at Anlægsgartner Gottlieb A/S skulle grave ud til den nye vej, blev der omlagt dele af fjernvarmeledningerne. Der blev udgravet huller, som blev spunset på alle sider for at kunne arbejde sikkert. Thomas Frandsen fra Brøndby fjernvarme var kontaktperson.

Asfalt:
• Grusasfaltbeton.
• Udlagt på cykelstier i alt. 3590 m2.

Asfaltbeton:
• Opretning af kørebane 5100 m2.
• Pulverasfalt på cykelsti 2250 m2.
• Kantfyldning langs kantsten 1040 lbm.
• Permanent asfaltrampe mellem fortov/cykelsti eller cykelsti/kørebane, lbm. 350 mm.

Brolægning:
• Kløvet granitkantsten 3950 lbm. levere og sætte i beton.
• Nordhavnsfliser i tykkelsen 80 mm 2560 lbm. levere og lægge i mønster på fortov.
• Ledelinje levere og lægge i samme indfarvning som Nordhavnsflisen.
• Opretning af belægninger på private grunde

Afmærkning:
• Affræse kørebanelinjer 400 lbm.
• Affræse vigelinjer, pile, bogstaver m.m. 30 stk.
• Ny afstribning

Beplantning:
• Levere og indbygge plastrodceller i to lag af 25 cm
• Afgravet og indbygget 1100 m3 muldjord.
• Levering og plante 61 træer med saltbeskyttelse.
• Såning af græsareal på 2850 m2.

Belysning:
• Udgrave for elforsyning til nye mastefundamenter, el-kabel og kabelskab.

Ledningsomlægninger:
• 1500m ledningsgrav til forsyningsledninger – el, tele, fiber og fjernvarme.
• Sideflytning af forsyningskabler.

Styret underboring:
• 8 forskellige anstillinger i dimension Ø50-Ø200. Total 100m